Beszámoló a 2017. december 19-i Testületi ülés lakosságot érintő határozatairól

Az előrehozott 18. napirendi pontban a testület elfogadta a Prolixitas Közbeszerzési Tanácsadó Bt. képviseletében eljáró dr. Barkóczi Péter, valamint a Rakomány Kft. képviseletében eljáró Tóth Sándor javaslatát és a „Kerepes Város közigazgatási területén végezendő helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására” tárgyú beszerzési eljárását eredményesnek nyilvánította. A pályázat nyertesének a Régió 2007 Kft-t hirdették ki. A 3. napirendi pontban a Szérűskert elnevezésű terület közműveinek tervezéséről született döntés. Az 5. napirendi pontban a Testület a 2018 évben tervezett önkormányzati beruházások és beszerzések lefolytatásához szükséges akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok elvégzéséről szóló közbeszerző kiválasztása tárgyában lefolytatott beszerzési eljárását érvényesnek és eredményesnek minősítette. A képviselő testület által meghatározott 2018 évben tervezett önkormányzati beruházások és beszerzések lefolytatásához szükséges akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat ellátó, a közbeszerzés bonyolításával - a NYERGESI Tanácsadó, Szolgáltató és Építő Kft-t bízta meg. A 6. napirendi pont révén a testület támogatja a Kerepesi Városi Sport Egyesület elnöke által benyújtott kérelmet és az egyesület által benyújtott pályázathoz az abban vállalt tárgyi eszköz beruházás jogcímű programrészhez 5.754.852,-Ft mértékű egy összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít. A 7. pontban a Kamerarendszer bővítése ügyében történt előrelépés, amely által egy eljárás keretében, de két ütemben történik meg a beszerzendő eszközök leszállítása és telepítése, figyelembe véve a Budapesti Közlekedési Központtal kötendő megállapodásban foglaltakat. A 8. pontban parkolóhelyek kialakítása, Árok-színpad és közösségi tér, illetve biztonságos járda terveztetéséről és kialakításáról döntöttek, melynek első lépésében dr. Havasi Zoltán műszaki ellenőr bevonásával készül egy műszaki dokumentációt, mely meghatározza a Szőlő sor 72 helyrajzi számú közterületen a legrövidebb időn belül elvégezhető és indokolt műszaki munkálatok tartalmát. A 11. pontban a Testület úgy döntött, hogy elfogadja a Német Önkormányzat Kerepes (NÖK) elnökének Springer Friedrichnek javaslatát és közösen megvizsgálják a NÖK-el való további együttműködési lehetőségek körét, illetve a jelenlegi megállapodás betartását megvizsgálják, a szükséges intézkedések meghozatalára felkérik a polgármestert. A 13. pontban Liptay Gábor képviselő Oktatási és Kulturális Bizottsági tagságáról történt lemondását fogadta el a Testület. A 16. pontban a 1381 hrsz-ú önkormányzati területen végzendő, a Kerepes Coop előtti útszakasz aszfaltozását hagyta jóvá a Testület. A 19. pontban az „Alföldi utca járda felújítása a gépjárműbehajtók kiépítésével és a Sólyom utca gyalogos járda, gyalogátkelőhely és gyalogos vasúti HÉV átjáró kialakítása” közbeszerzési eljárás nyerteseit választotta ki a Testület. Az eljárás nyerteseként az Alföldi utca vonatkozásában RELIED Bau Kft-t és a ROK - LA Kft-t, mint közös ajánlattevőket nevezi meg és elfogadja az ajánlata szerinti nettó 29.613.805 Ft + ÁFA,  ellenszolgáltatási összeget, valamint a Sólyom utca vonatkozásában az Aszfalt Burkolat Kft-t  nevezi meg és elfogadja az ajánlata szerinti nettó 61.635.167 – Ft + Áfa ellenszolgáltatási összeget. A 20. napirendi pontban szennyvízcsatorna-hálózat terveztetéséről döntöttek. A Testület támogatta, Jakab Mariann képviselő azon javaslatát, hogy a szennyvízcsatornával nem rendelkező utcákban is készüljenek el a vízjogi létesítési engedély beszerzésére alkalmas tervdokumentációk. A 22. pontban megfogalmazódott, hogy Kerepes Város Nemzetiségi Bizottsága támogatja azt a javaslatot, miszerint az önkormányzat hozzon létre a számlavezető intézményénél egy banki alszámlát, melyre érkező utalások teljes egészében a Tájház megvalósítását szolgálják. A 23. pontban a Hungaroring Sport Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodásról tárgyaltak, és a döntés értelmében a Testület támogatja, hogy a Hungaroring Sport Zrt-vel együttműködési megállapodás jöjjön létre bruttó 10.000.000,-Ft értékű önkormányzati fejlesztés finanszírozására. A Képviselő-testület fejlesztési célként a gyalogos átkelőhelyek megterveztetését és kivitelezését jelöli meg a József Attila utcában, a Béke utcában és a Mogyoródi úton azzal, hogy az Önkormányzat a József Attila utcára vonatkozóan, gyalogátkelőhelyre és járdaszakaszra már rendelkezik jogerős építési engedéllyel. 

Scroll to Top