A szervezeti egységek, irodák főbb feladatai

 

1./ Önkormányzati Iroda

 • közreműködik a tisztségviselők, a képviselő-testület, a bizottságok munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában
 • gondoskodik a képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő testületi és bizottsági anyagok, előterjesztések előkészítéséről, az előterjesztésekhez kapcsolódó rendelettervezetek elkészítéséről, a testületi és bizottsági ülések napirendjének, meghívóinak összeállításáról, kiküldéséről, a testületi és bizottsági anyagok postázásáról, az ülések technikai feltételeinek biztosításáról
 • gondoskodik a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek felkérése alapján a képviselő-testület elé kerülő testületi anyagok, előterjesztések előkészítéséről, postázásáról, a testületi ülések napirendjének, meghívóinak összeállításáról, kiküldéséről, az ülések technikai feltételeinek biztosításáról
 • Hatályon kívül helyezve!
 • ellátja az Oktatási és Kulturális, valamint a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Nemzetiségi Bizottság ügyviteli teendőit
 • nyilvántartja a testületi döntéseket,
 • elkészíti a képviselő-testület jegyzőkönyveit és azokat, valamint a bizottságok jegyzőkönyveit törvényes határidőben felterjeszti a Kormányhivatalhoz
 • gondoskodik a képviselő-testület által hozott rendeletek kihirdetéséről, a határozatok közléséről
 • részt vesz a helyi választási feladatok ellátásában
 • ellátja az intézmények működésével kapcsolatos hatósági feladatokat (alapító okiratok, működési engedélyek
 • ellátja az intézményi referensi, az intézmények működésével kapcsolatos hatósági feladatokat
 • személyzeti és munkaügyi feladatok

 

2./ Igazgatási Iroda

Az aljegyző közvetlen irányítása alá tartozik

 • általános igazgatás
 • anyakönyvi ügyek
 • iktatás
 • ipar és kereskedelmi ügyek
 • Ptk-ból eredő feladatok (birtokvédelem)
 • hatósági bizonyítványok
 • állattartási, állat-, növény-és környezetvédelmi ügyek
 • felnőtt védelem
 • családvédelem
 • rendszeres önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos ügyek
 • méltányos közgyógyellátás
 • MEP jelentés elkészítése és megküldése az illetékes egészségbiztosítási szervhez
 • lakásfenntartási támogatás
 • ellátja az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ügyviteli teendőit (előterjesztése, jegyzőkönyvek elkészítése)
 • hagyaték

 

Ügyfélszolgálat

 • marhalevél kiadása
 • az ügyfelek teljes-körű tájékoztatása (pl. az ügyintézés menetéről, az üggyel kapcsolatos jogszabályról, stb.)
 • az ügyfelek ellátása az ügyeik intézéséhez szükséges nyomtatványokkal, iratokkal,
 • a hivatalhoz érkező beadványok átvétele, azok formai és tartalmi szempontból történő ellenőrzése, a hiányosságok pótlására történő azonnali felhívás,
 • szóbeli bejelentések (a közérdekű bejelentések, panaszok, egyéni bejelentések, stb.) felvétele, ennek szükség szerinti írásbeli dokumentálása,
 • az Ügyfélszolgálaton átvett és a postai úton érkezett beadványok, iratok érkeztetése, iktatása, és az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak szerinti kezelése.

 

3./ Adó és Pénzügyi Iroda

a) Adócsoport

 • gépjárműadó
 • idegen tartozás végrehajtása
 • egyéb tartozás végrehajtása
 • helyi adók
 • talajterhelési díj
 • adó- és értékbizonyítvány kiállítása
 • vagyoni bizonyítvány kiállítása
 • végrehajtási ügyek

b) Pénzügyi Csoport

- ellátja a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző gazdálkodási és pénzügyi feladatkörében a döntés-előkészítés és végrehajtás szervezését

- ellátja és koordinálja a költségvetési, tervezési, számviteli, pénzellátási feladatokat, koordinálja az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek gazdálkodását

- információkat szolgáltat (a MÁK-on keresztül) az Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról a központi költségvetés számára

- elvégzi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Állami Számvevőszék és a könyvvizsgáló részére nyújtandó adatszolgáltatást

- ellátja az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a kötelezettségvállalások nyilvántartását

- közreműködik az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint a költségvetési szerv vezetője által készítendő, a szerv működésével kapcsolatos, pénzügyi kihatású belső szabályzatok előkészítésében

- gondoskodik az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények pénzellátásának koordinálásáról

- a munkafolyamatba épített ellenőrzés keretei között gondoskodik a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának szabályszerűségéről

- a költségvetés rendelet előkészítése és végrehajtása során együttműködik az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakterületek képviselőivel, az Önkormányzat gazdasági társaságaival és az Önkormányzat Képviselő-testülete által irányított költségvetési szervekkel

- elvégzi a nemzetiségi önkormányzatok költségvetése készítésével kapcsolatos koordinációs feladatokat és ellátja pénzügyi, számviteli teendőiket

- ellátja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság működésével kapcsolatos referensi feladatokat

- ellátja a megszűnt vízi-közmű társulatokkal kapcsolatos számviteli feladatokat.

 

 

4./ Műszaki és Beruházási Iroda

 • műszaki ügyintézés
 • szakhatóságként közreműködés
 • tulajdonosi és közútkezelői engedélyek kiadása
 • pályázatok készítésében közreműködés
 • a pályázatok fenntarthatósági idejének nyomon követése és az ellenőrzésekben
 • önkormányzati beruházások
 • út- és vízügyek
 • földügyek
 • mezőgazdasági ügyek
 • behajtási engedélyek kiadása
 • lakcímigazolások kiadása
 • épület fenntartási ügyintézés
 • önkormányzati lakások fenntartása
 • településrendezési eszközök előkészítésében közreműködés
 • beszerzési eljárások bonyolítása
 • közvilágítás fenntartása, ügyintézése
 • ellátja a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság ügyviteli teendőit

 

Scroll to Top